وقتی تو شهامت به خرج بدی و با کسی که براش اهمیت قائلی،
  صادق باشینشون میدی که برای خودتم ارزش قائلی.
  به این طریق به اون شخص اجازه میدی بدونه که تو دلت 
  می‌خوادچطور باهات رفتار بشه.همچنین اجازه میدی اون
  شخص بدونه که تو چقدر به رابطه‌تون اهمیت می‌دیودلت
  می‌خواد این رابطه ادامهداشته باشه و شکوفا بشه.

 
برگرفته از كتاب: 
 عذرخواهی یك دقیقه‌ای؛

 
 كن بلانچارد